1 2

НачалоНовини

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ИНФОРМАЦИЯ

31/01/2019

Информация зя безвъзмездно предоставени фиданки
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

03/01/2019

„ДГС Струмяни“ – поделение на Югозападното държавно предприятие, разполага с посадъчен материал от най-разпространения вид топола I 214, произведен от собствен маточник с доказан произход в горски разсадник „Микрево”.
ОБЯВЛЕНИЕ

01/02/2018

На основание заповед № РД 49-20/26.01.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” („ДГС Струмяни”).
ИНФОРМАЦИЯ

29/01/2018

Информация за безвъзмездно предоставени ГРМ по реда на чл.61, ал.12 от Наредба 21/12.11.2012 г.
ИНФОРМАЦИЯ

14/11/2017

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Струмяни
ИНФОРМАЦИЯ

01/02/2017

Информация за безвъзмездно предоставени ГРМ по реда на чл.61, ал.12 от Наредба 21/12.11.2012 г.
ЗАПОВЕД

18/11/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 19-20.11.2016г. на територията на ТП ДГС Струмяни
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2016

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Струмяни
ЗАПОВЕД

28/10/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.08.2016г. на територията на ТП ДГС Струмяни
СЪОБЩЕНИЕ

18/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ОБЯВЛЕНИЕ

29/06/2016

На основание Заповед № РД-07-483/21.04.2016 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) год. на недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Струмяни” (ТП ДГС Струмяни)
ЗАПОВЕД

17/06/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 18-19.06.2016г. на територията на ТП ДГС Струмяни
ГОДИШЕН ПЛАН

12/11/2015

Годишен план за ползване на дървесина през 2016г. на ТП ДГС Струмяни
ЗАПОВЕД

06/11/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 07-08.11.2015г. на територията на ТП ДГС Струмяни
ЗАПОВЕД

30/10/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 31.10-01.11.2015г. на територията на ТП ДГС Струмяни
ЗАПОВЕД

23/10/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 24-15.10.2015г. на територията на ТП ДГС Струмяни
ЗАПОВЕД

16/10/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 17-18.10.2015г. на територията на ТП ДГС Струмяни
 1  2  3