1 2

НачалоНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


29/06/2016

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание Заповед № РД-07-483/21.04.2016 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) год. на недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Струмяни” (ТП ДГС Струмяни), а именно: 
12 (дванадесет) броя апартаменти, разположени в сграда – частна държавна собственост, находяща се в УПИ IV, имот 72, квартал 8 по ПУП на с. Цапарево, община Струмяни.
1. Апартамент №1, разположен в северната част на първи етаж с площ от 63,65 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 38,00 лева без ДДС.
 
2. Апартамент №2, разположен в североизточната част на първи етаж с площ 26,81 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 16,00 лева без ДДС.
 
3. Апартамент №3, разположен в югоизточната част на първи етаж с площ 43,04 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 26,00 лева без ДДС.
 
4. Апартамент №4, разположен в югозападната част на първи етаж, с площ 61,95 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 37,00 лева без  ДДС.
 
5. Апартамент №5, разположен в северната част на втори етаж, с площ 63,65 кв.м., с начална месечната наемна цена в размер на 40,00 лева без ДДС.
 
6. Апартамент №6, разположен в североизточната част на втори етаж, с площ 26,81 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 17,00 лева без ДДС.
 
7. Апартамент №7, разположен в югоизточната част на втори етаж, с площ 43,04 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 27,00 лева без ДДС.
 
8. Апартамент №8, разположен в югозападната част на втори етаж, с площ 61,95 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 39,00 лева без ДДС.
 
9. Апартамент №9, разположен в северната част на трети етаж, с площ от 63,65 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 37,00 лева без ДДС.
 
10. Апартамент №10, разположен в североизточната част на трети етаж, с площ 26,81 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 16,00 лева без ДДС.
 
11. Апартамент №11, разположен в югоизточната част на трети етаж,с площ 43,04 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 25,00 лева без ДДС.
 
12. Апартамент №12, разположен в югозападната част на трети етаж, с площ 61,95 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 36,00 лева без ДДС.
Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в търга се извършва в деловодството на ТП „ДГС Струмяни”,  с адрес: с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 – ми април” № 3, всеки работен ден от 09:00 до 17:00  часа на деня, предхождащ провеждането на търга или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Търгът ще се проведе на 10.08.2016 г. от 10:00 часа в административна сграда на ТП „ДГС Струмяни” на адрес: с. Струмяни, общ. Струмяни обл. Благоевград, пл. „7 – ми април” № 3.
Повторен търг ще се проведе на 31.08.2016 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.