1 2

НачалоНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


01/02/2018

  На основание заповед № РД 49-20/26.01.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” („ДГС Струмяни”).

      Предмет на търга: сграда – склад, със застроена площ (ЗП) 151,00 м2, полумасивна конструкция, построена през 1968 г., находяща се в поземлен имот № 7, в околовръстния полигон на с. Игралище, общ. Струмяни, обл. Благоевград, съгласно Акт за ЧДС № 3086/10.08.2015 година. 

      Началната тръжна цена е в размер на 4 720,00 (четири хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС.

      Депозит за участие в търга е в размер на 100 (сто) лева, вносими в касата на ТП ДГС Струмяни, с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 – ми април” № 3 или по банкова сметка: IBAN: BG03IABG76481050598700, BIC код: IABGBGSF, „Интернешънъл Асет Банк”, в срок до 17,00 часа до деня, предхождащ провеждането на търга.

     Цена за закупуване на тръжната документация в размер на 50,00 (петдесет) лева, невъзстановима, вносима в касата на ТП ДГС Струмяни или по банков път по посочената банкова сметка. Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й.

     Заявление за участие в търга се депозира в деловодството на административна сграда на ТП ДГС Струмяни, с адрес: с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 – ми април” № 3всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

     Оглед на сградата може да се извършва всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търгa, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП ДГС Струмяни.

     Търгът ще се проведе на 06.03.2018 г. от 10,00 часа в административната сграда на ТП ДГС Струмяни, с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 – ми април” № 3.

    При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който ще се проведе на същото място както първоначалния търг на 30.03.2018 г. от 10,00 часа.Необходими документи за участие: съгласно тръжната документация